Skip to main content

De Notendop-reeks

Beknopte uitgaven rondom diverse thema’s

Over de notendop-reeks

Elke school heeft de opdracht zich continu te ontwikkelen en te verbeteren. Daarvoor is het van belang dat een school vanuit haar visie de actuele onderwijsthema’s blijft verkennen. Met de notendop-reeks brengt Onderwijs Maak Je Samen een reeks beknopte uitgaven rondom deze thema’s uit. Het doel van deze uitgaven is om leidinggevenden en professionals in het onderwijs een kader te bieden waarmee de school een eigen definitie en visie kan vormen en binnen de eigen schoolorganisatie ontwikkeling in gang kan zetten. De notendop-reeks bestaat (tot nu toe) uit 7 titels. Bekijk ze allemaal!

Gepersonaliseerd leren in een notendop
Leergesprekken in een notendop
Zelfregulatie in een notendop
Onderzoekend vermogen in een notendop
Netwerksamenwerking IKC in een notendop
Curriculumontwerp in een notendop
De kracht van rijke rekenvragen in een notendop

Gepersonaliseerd leren
in een notendop

Geef een schooleigen betekenis aan gepersonaliseerd leren.

Gepersonaliseerd leren is een begrip waarvoor geen standaard definitie is, het vraagt om een schooleigen betekenisgeving. Scholen verkennen op grote schaal dit actuele innovatiethema, zowel in het primair onderwijs in als het voortgezet onderwijs. Gepersonaliseerd leren gaat over leren, lesgeven en leerprocessen waarin de leerling ruimte krijgt voor eigen doelen, regie en eigenaarschap. Leren en lesgeven waarin leerlingen meer en meer gemotiveerd en betrokken raken.

Gepersonaliseerd leren in een notendop biedt concrete proces- en ontwerptools om een schooleigen visie, inhoud en definitie te ontwikkelen ten aanzien van gepersonaliseerd leren. Aan de hand van zes kerndimensies wordt – op beredeneerde wijze – een schooleigen betekenis en inhoud verleend aan gepersonaliseerd leren, in hechte verbinding met de onderwijsvisie. De inhoud en werkwijze van deze notendop-uitgave is geschikt voor het voortgezet en primair onderwijs.

Heb je Gepersonaliseerd leren in een notendop gelezen? Laat een review achter en help een ander!

Leergesprekken
in een notendop

Leer waarover, hoe en wanneer je leergesprekken kunt voeren.

Het lijkt vaak heel gemakkelijk om in gesprek te gaan met leerlingen, maar bij een goed leergesprek spelen meerdere factoren een rol. Denk bijvoorbeeld aan de relatie met de leerling en ouders, het pedagogisch handelen van de leraar en de gesprekstechnieken die ingezet kunnen worden ten aanzien van het doel van het gesprek.

Naast deze factoren is het van belang dat het voeren van leergesprekken plaatsvindt vanuit de visie van de school en aansluiting vindt bij de andere ontwikkelingen waar de school op dat moment mee bezig is. Leergesprekken hebben namelijk een directe invloed op de kwaliteit van lesgeven en het leren van leerlingen.

Leergesprekken in een notendop beschrijft het belang van leergesprekken. Deze publicatie legt uit waarover, hoe en wanneer je leergesprekken kunt voeren en op welke wijze een school leergesprekken een plek kan geven in de praktijk. Ze biedt naast theorie ook praktische tools om met leergesprekken aan de slag te gaan. De inhoud en werkwijze van deze Notendop-uitgave zijn gericht op het primair onderwijs.

Heb je Leergesprekken in een notendop gelezen? Laat een review achter en help een ander!

Zelfregulatie
in een notendop

Praktijkboek voor het ontwikkelen van zelfregulering bij leerlingen.

Leerlingen (mede-)eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces is cruciaal voor een optimale ontwikkeling, voor het vergroten van intrinsieke motivatie en voor het bevorderen van leerprestaties.

In hoeverre hebben we hier al echt aandacht voor in het Nederlandse onderwijs? Wat kun je doen – als leraar, maar ook als school – om een omgeving te creëren waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfregulerende individuen?

Meerdere factoren lijken invloed te hebben op deze ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan motivatie, de ontwikkeling van executieve functies, de kracht van feedback en het inzetten van formatief evalueren. Het best komt deze ontwikkeling op schoolniveau tot zijn recht door vanuit visie hieraan te werken. Zo lukt het een uitdagende leeromgeving te creëren die past bij wat iedere individuele leerling nodig heeft voor de eigen ontwikkeling.

Heb je Zelfregulatie in een notendop gelezen? Laat een review achter en help een ander!

Onderzoekend vermogen
in een notendop

Onderzoekend vermogen benutten bij professionalisering en schoolontwikkeling.

Onderzoekend vermogen heeft impact op professionele groei in vakmanschap en kennis. Het draagt bij aan een betere uitvoering van het leraarschap. Het blijvend ontwikkelen van onderzoekend vermogen vraagt iets van de onderwijsprofessionals zelf. Onder andere kunnen reflecteren op het eigen handelen en gemotiveerd zijn om te leren zijn hiervoor van essentieel belang.

Onderzoekend vermogen in teamverband heeft impact op de kwaliteit van het onderwijs. Samen met en van elkaar leren en voortdurend samen analyseren, uitproberen en evalueren. Wil je dit proces onderdeel laten zijn van de structuur en cultuur in de school, dan vraagt dat een nauwe aansluiting op de visie en het professionaliseringsbeleid van de school.

Heb je Onderzoekend vermogen in een notendop gelezen? Laat een review achter en help een ander!

Netwerksamenwerking IKC
in een notendop

Waarom zou je een integraal kindcentrum beginnen?

Waarom zou je een integraal kindcentrum beginnen? Welke toegevoegde waarde heeft dat voor de direct belanghebbenden, kinderen en ouders? Welke belangen hebben externen, zoals wijkbewoners? Wat beogen de betrokken organisaties en de professionals? Hoe zou je IKC-vorming kunnen aanpakken? Wil je in één keer een ideale situatie creëren? Of werk je liever stapsgewijs naar een nieuwe pedagogischeducatieve praktijk? Wat moet je doen om een succesvolle start te maken? En hoe los je de fricties op die zich ongetwijfeld voordoen? In de netwerken die betrokken zijn bij IKC-vorming schuilt een enorm potentieel. Dat vraagt om een zorgvuldige ontsluiting!

Heb je Netwerksamenwerking IKC in een notendop gelezen? Laat een review achter en help een ander!

Curriculumontwerp
in een notendop

Stap voor stap een krachtig curriculum ontwerpen.

Hoe zorg je voor een goede afstemming tussen leerdoelen, toetsing en leeractiviteiten? Wat zijn kenmerken van een krachtig curriculum? En hoe kun je dit ontwerpen?

In het boek Curriculumontwerp in een notendop gaan we aan de hand van onderwijskundige literatuur en praktijkvoorbeelden stap voor stap in op het ontwerpen van een krachtig curriculum. Hierbij gaan we eerst in op wat een curriculum is en hoe je het kan ontwerpen. Vervolgens gaan we middels praktijkvoorbeelden stap voor stap in op het ontwerpproces, met elementen als leerdoelen (leeruitkomsten), toetsing, rubrics, formatief handelen en leeractiviteiten.

Het boek is geschreven voor docenten, teacher leaders, onderwijskundigen en andere onderwijsexperts die zich willen verdiepen in curriculumontwerp. Het is zo geschreven dat het geschikt is voor alle soorten onderwijs: van het primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs.

Heb je Curriculumontwerp in een notendop gelezen? Laat een review achter en help een ander!

De kracht van rijke rekenvragen
in een notendop

Stel vragen waar je zelf het antwoord (nog) niet op weet.

Zie en voel je het verschil tussen de volgende twee vragen? Ik zie vier schapen en twee kippen, hoeveel poten zijn dat samen? En: ik zie 40 poten, hoeveel schapen en kippen kunnen dat zijn? De laatste vraag noemen we een rijke rekenvraag. Leerlingen blijven bezig met dezelfde kennis en vaardigheden, maar krijgen ruimte voor hun creativiteit en verdiepen hun inzicht door de vele mogelijkheden.

In het reken-wiskundeonderwijs ondersteunen en stimuleren we leerlingen in hun ontwikkeling van gecijferdheid. Bij gecijferdheid gaat het niet alleen om het ontwikkelen van inzicht, kennis en vaardigheden, maar ook om kritisch denken en redeneren over en creatief omgaan met reken-wiskundige inhouden. In deze Notendop-uitgave pleiten we voor het stellen van rijke rekenvragen om gecijferdheid in de volle breedte te stimuleren.

Heb je De kracht van rijke rekenvragen in een notendop gelezen? Laat een review achter en help een ander!

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl