Skip to main content

Algemene voorwaarden OMJS

Algemeen

AVG

OMJS gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en zal deze niet zonder toestemming van de deelnemer aan derden verstrekken of voor andere doeleinden inzetten.

Zie ook de privacyverklaring.

Academie

1. Inschrijving

Je schrijft je in voor een training of opleiding via een volledig ingevuld digitaal inschrijfformulier. Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst en beschikbaarheid van plaatsen.

2. Bevestiging

Direct na aanmelding ontvang je een automatische bevestiging per e-mail. Uiterlijk drie weken voor de startdatum van het professionaliseringstraject ontvang je een uitnodiging van de docent/adviseur/trainer met informatie over de locatie en tijden.

3. Betaling

De hoogte van het training- of opleidingsgeld is te vinden op de website en staat vermeld in de bevestiging die je per e-mail hebt ontvangen. De factuur voor het verschuldigde bedrag van de opleiding of de offerte wordt bij aanvang van het professionaliseringstraject digitaal naar het ingevulde factuuradres gestuurd. Dit bedrag dient te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn. Bij opleidingen kan het factuurbedrag in twee delen worden gefactureerd.

3. Annulering of tussentijdse beëindiging

De deelnemer kan een gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen via academie@onderwijsmaakjesamen.nl. OMJS stuurt je een bevestiging per mail; hierbij wordt rekening gehouden met een vastgelegde startdatum en bedenktijd (14 dagen).

Resterende kosten bij annulering:

OMJS academie – alle professionaliseringsactiviteiten (m.u.v. studiereizen):


Annuleren tot 4 weken voor aanvang startdatum Geen kosten aan verbonden*
Annuleren vanaf 4 weken voor aanvang startdatum 25% van het verschuldigde bedrag
Tussentijdse beëindiging: tussen startdatum en 4 weken na aanvang 50% van het verschuldigde bedrag
Tussentijdse beëindiging: 4 weken na aanvang of later 100% van het verschuldigde bedrag

OMJS academie – studiereizen

Annuleren tot 12 weken voor aanvang startdatum zijn er geen kosten aan verbonden. Korter dan 12 weken worden er kosten in rekening gebracht voor boeking en administratie.

4. Programmawijziging

Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt OMJS het recht om de training, opleiding of offertetraject later te starten of te annuleren. OMJS zal hierover tijdig informeren en in overleg gaan met de deelnemers en opdrachtgever.

5. Studievertraging

Bij vertraging kan een individueel studiecontract opgesteld worden in samenspraak met de docent. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.

6. Certificering/diplomering

 • Bij deelname aan een training met een omvang van meer dan 12 contacturen, ontvang je een certificaat van OMJS.
 • Bij minder dan 12 contacturen ontvang je een bewijs van deelname.
 • De (post-hbo-)opleidingen zijn geregistreerd bij Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION).
 • De schoolleidersopleidingen, leergangen en enkele studiereizen voor schoolleiders zijn formeel geaccrediteerd en geregistreerd bij het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO).

7. Kwaliteit

Van OMJS kun je een kwalitatief sterk en actueel aanbod verwachten dat in samenwerking met vertegenwoordigers uit het veld en adviescommissie tot stand is gekomen. Wij houden ons aan de kaders voor toetsing en registratie van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

Advies & Procesbegeleiding

Auteursrecht 

OMJS is rechthebbende op het auteursrecht van het gebruikte materiaal in het professionaliseringstraject.

Uitgeverij

1. Toepassselijkheid

1.1 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.2 Van wat in deze voorwaarden is bepaald, kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Overige bepalingen blijven onverkort van kracht.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Uitgeverij OMJS zijn vrijblijvend en Uitgeverij OMJS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Uitgeverij OMJS. Uitgeverij OMJS is gerechtigd (gemotiveerd) bestellingen  te weigeren, dan wel bijzondere  voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet  wordt geaccepteerd, deelt Uitgeverij OMJS dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Uitgeverij OMJS.

3.4 Bij overschrijding van de  betalingstermijn ontvang je een betalingsherinnering, die je wordt geacht binnen 14 dagen te voldoen. Vervolgstappen:

 • Bij overschrijding van deze tweede termijn ben je in verzuim en ben je vanaf die dag administratiekosten verschuldigd à € 10,00 (tien euro).
 • Indien Uitgeverij OMJS zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke ten minste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn.
 • Daarnaast houdt Uitgeverij OMJS de bevoegdheid om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Uitgeverij OMJS gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Uitgeverij OMJS.

4. Levering

4.1 Leverbare producten worden gewoonlijk binnen 2 werkdagen verstuurd, tenzij Uitgeverij OMJS redenen heeft niet tot levering over te gaan of er in overleg met Uitgeverij OMJS anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertermijn geeft je geen recht op schadevergoeding.

4.2 Niet leverbare producten worden, na bestelling, voor jou in nota gehouden. Zodra een product leverbaar wordt, worden de op voorhand geplaatste bestellingen uitgeleverd.

5. Verzendkosten

5.1 Verzendkosten voor bestellingen binnen Nederland:

 • Je betaalt standaard € 3,95 verzendkosten voor zendingen tot 1 kg.
 • Voor pakketten betaal je € 7,25. Erg zware pakketten (boven de 10 kg) betaal je € 13,50.

5.2 Verzendkosten voor bestellingen naar België:

 • Je betaalt standaard € 9,95 verzendkosten voor zendingen tot 0,5 kg.
 • Vanaf 0,5 kg betaal je € 13,50, vanaf 2 kg betaal je € 19,50, vanaf 5 kg betaal je € 25,00 en boven 10 kg betaal je € 34,00.

Bij bestellingen waarbij het factuurbedrag € 80,– (tachtig euro) of hoger is, worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Je hebt de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren.
Eventuele gebleken gebreken dien je  uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontdekking schriftelijk en
gemotiveerd aan Uitgeverij OMJS te melden.

6.2 Indien is aangetoond dat je de producten beschadigd of niet in goede  orde heeft ontvangen, heeft Uitgeverij OMJS de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

6.3 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering aan Uitgeverij OMJS te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Door Uitgeverij OMJS wordt uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen nadat het product in goede orde (onbeschadigd) is ontvangen, de eventueel reeds ontvangen betaling terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor jouw rekening. Producten die door retourzending zijn beschadigd, worden niet gecrediteerd.

7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Uitgeverij OMJS in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Uitgeverij OMJS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Uitgeverij OMJS kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8. (Netwerk)Vriend van OMJS

(Netwerk)Vriend van OMJS kun je beschouwen als een lidmaatschap. We hebben twee lidmaatschappen:

 1. Vriend van OMJS (€ 189 per jaar). Buiten NL: € 209,- incl. btw per jaar
 2. NetwerkVriend van OMJS (€ 345 per jaar). Buiten NL: € 365 incl. btw per jaar.
 • Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december).
 • Elke nieuwe uitgave die in het betreffende jaar door Uitgeverij OMJS wordt ontwikkeld krijg je kosteloos toegestuurd.
 • De factuur wordt direct na het eerste product van het jaar verstuurd.
 • Bij het lidmaatschap krijgt de (Netwerk)Vriend direct 10% korting op de producten uit de webwinkel en geldt niet op het lidmaatschap zelf.
 • Bij het lidmaatschap krijgt de (Netwerk)Vriend direct 10% korting in de OMJS academie*. Bij aanmelding voor jezelf of je team kun je aangeven dat je (Netwerk)Vriend van OMJS bent waardoor de korting wordt toegepast. Wij controleren altijd alvorens een factuur wordt verstuurd.
 • Tussentijds aanmelden: je kunt je te allen tijde aanmelden. Je ontvangt dan met terugwerkende kracht een pakket met alle producten van het (lopende) kalenderjaar. De kortingen gelden vanaf het moment van aanmelden.
 • Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, maar we attenderen in december altijd op de mogelijkheid tot afzegging. De (Netwerk)Vriend kan nog voor 1 februari afzeggen. Hierna gaat de (Netwerk)Vriend een nieuw kalenderjaar aan.
 • Je kunt (Netwerk)Vriend worden als stichting/bestuur, maar de korting op workshops, trainingen, masterclasses en lezingen geldt dan niet voor alle werknemers welke onder de stichting/bestuur vallen. Dit geldt wel als je (Netwerk)Vriend wordt als school, dan kan het team dus 10% korting ontvangen op een training.

*De 10% korting geldt niet voor maatwerktrajecten (incompany), studiereizen en opleidingen.

Kijk op omjs.nl/vriend wat je krijgt als abonnee.

Looqin

1. Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

Alle informatie vind je op looqin.nl.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl