Skip to main content

Rekenen op de brug tussen sectoren (PO/VO)

Voor alle scholen, primair-, voortgezet- als middelbaarberoepsonderwijs, geldt dat zij sinds 1 augustus 2010 verplicht zijn de referentieniveaus rekenen in het onderwijsaanbod als uitgangspunt te nemen. Deze referentieniveaus zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW om meer samenhang te creëren in de programma’s voor taal en rekenen en daarnaast de rekenprestaties van de leerlingen te optimaliseren. In internationaal vergelijkend onderzoek lijken de prestaties van Nederland af te zwakken ten aanzien van rekenen. Daarnaast concludeert de inspectie dat een kwart van alle basisscholen rekenzwak is. De instroom van rekenzwakke leerlingen werkt door in het vervolgonderwijs.

Met de invoering van de referentieniveaus rekenen wordt beoogd toe te werken naar een doorgaande lijn rekenen tussen de sectoren of binnen sectoren om de kansen voor de leerlingen op een optimale schoolloopbaan te vergroten.

Deze referentieniveaus rekenen beschrijven gedifferentieerde kwalificaties die leerlingen op een leeftijd van 12, 16 en 18 jaar moeten kennen en kunnen op het gebied van rekenen. Voor rekenen zijn telkens twee kwalificaties beschreven een (F-en S-kwaliteit).

Sinds de invoering van de referentieniveaus zijn er veel activiteiten ondernomen om de referentieniveaus onder de aandacht te brengen bij de scholen, zoals landelijke presentaties. Tevens zijn diverse publicaties en kwaliteitskaarten verschenen, concretiseringen gemaakt, bijvoorbeeld door de SLO, doorlopende lijnen beschreven, enz. Ook de nieuwe generatie rekenmethodes hebben een poging gedaan om af te stemmen op de referentieniveaus.

Toch gaat het pas leven als je zelf en in samenwerking tussen PO en VO daadwerkelijk met de doelen uit de referentieniveaus aan de slag gaat. Hoe zeer het ‘wat’ (het kennen en kunnen) ook beschreven is, het ‘hoe’ maak je samen!

Dit heeft succesvol geresulteerd in een aantal producten ontwikkeld door leerkrachten PO en docenten VO in collectieve ambitie om de onderwijskloof tussen de sectoren in het belang van de leerling te optimaliseren. Deze producten bieden wij je graag aan in de vorm van twee downloads:

Product 1

Interpretatie, uitwerking en overzichtelijke beschrijving van de eindopbrengsten PO met onderscheid tussen 1F en 1S. Het betreft een uitwerking gebaseerd op één middag gezamenlijke denkkracht tussen leerkrachten en docenten.

Product 2

Beschrijving van een literatuuronderzoek naar probleemoplossend denken en handelen in relatie tot het succesvol oplossen van rekenproblemen en contexten. Het betreft een sterk inhoudelijke kaart waarop informatie vanuit diverse bronnen is samengebracht tot een overzichtelijk geheel. Gezamenlijk heeft het PO-VO-verband didactische tips beschreven om elke fase te ondersteunen als leerkracht PO of docent VO. De kaart wordt op veel VO-scholen al succesvol gebruikt om rekenen een impuls te geven binnen meerdere kernvakken.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl