Skip to main content

Persbericht: Vijf onderwijsadviesbureaus werken landelijk samen aan Goud Onderwijs

Goud Onderwijs, een onderwijsverbetertraject ontwikkeld door de CED-Groep, zorgt voor grote kwaliteitsverbeteringen in het primair en speciaal onderwijs. Dit blijkt uit de eerste (leerwinst)resultaten*. Om mogelijk te maken dat zoveel mogelijk scholen Goud Onderwijs kunnen invoeren, bundelt de CED-Groep per 2 april 2024 de krachten met Cedin, Onderwijs Maak Je Samen, Het ABC en IJsselgroep. Samen gaan zij werken aan beter georganiseerd en kerndoel-dekkend onderwijs in een positief leerklimaat.

Wat is Goud Onderwijs?

De CED-Groep heeft, als officiële partner van de Amerikaanse succesformule Uncommon Schools, het Amerikaanse principe doorontwikkeld voor het Nederlandse onderwijs. Onder de naam Goud Onderwijs richt het zich op een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het Nederlandse onderwijs. Het doel: leerkrachten laten excelleren en alle leerlingen het maximale uit zichzelf laten halen.

Goud onderwijs is een driejarig traject met intensieve begeleiding door een of meerdere adviseurs en specialisten. De drie pijlers zijn:

  • effectief organiseren
  • focus op leren
  • gedragscultuur

Welke resultaten hebben pilotscholen behaald?

Zes pilotscholen startten in het schooljaar 2020-2021 met Goud Onderwijs. De leerwinstanalyses zijn veelbelovend en geven vertrouwen in de kwaliteit van de interventie. Voor de effecten van Goud Onderwijs op de leerprestaties is gekeken naar de leerwinst bij de fundamentele vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Uit deze analyses blijkt dat Goud Onderwijs onder andere een positief effect heeft op de leerprestaties van begrijpend lezen en rekenen. De leerlingen zijn (veel) meer gegroeid dan wat je normaal zou verwachten*. Bij alle deelnemende scholen is vastgesteld dat het leerklimaat positiever is en dat het werkplezier is toegenomen.

Wat gaan de vijf bureaus doen?

De implementatie van Goud Onderwijs vraagt veel van scholen. Daarom werken scholen intensief en langdurig samen met een onderwijsadviesbureau. Geografische nabijheid van de adviseurs zorgt voor meer capaciteit om scholen te kunnen ondersteunen. Daarom heeft de CED-Groep adviseurs van Cedin, Onderwijs Maak Je Samen, Het ABC en IJsselgroep opgeleid om dit concept ook in hun regio te kunnen invoeren. Op deze manier kunnen de vijf bureaus samen veel meer scholen begeleiden. Hiermee maken zij een grote impact op de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs.

Noot voor de redactie
Meer informatie is op te vragen bij Sander Vinke. E-mail: s.vinke@cedgroep.nl

Bijlagen

* Onderzoeksresultaten

Op de foto zie je van links naar rechts: Job Christians (OMJS), Henk Wilbers (CEDIN), Margéke Hoogenkamp (CED-Groep) en John Hoeberichts (IJsselgroep). Helaas ontbreekt Marianne Dijkstra van Het ABC, die door ziekte afwezig was.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl