Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

 • Onze resultaten voor spelling vallen tegen en we willen onze resultaten verhogen.
 • We zijn op zoek naar nieuw aanbod / een nieuwe methode voor spelling / taal. 
 • We willen dat leerlingen ook buiten de spellinglessen correcte spelling toepassen.
 • We willen stellen koppelen aan de teksten die we gebruiken bij begrijpend lezen en/of stellen integreren met onze thema’s voor wereldoriëntatie.
 • We willen de vaardigheden en competenties van onze leraren versterken zodat ze beter spelling- en/of stelonderwijs kunnen verzorgen.
 • We willen de basis van voorbereidend spellen beter neerzetten en de vaardigheden van onze leraren in het verzorgen van het aanbod in groep 1, 2 en 3 versterken.
 • Onze leerlingen zijn niet gemotiveerd om te schrijven.
 • Onze goede spellers hebben meer uitdaging nodig. Hoe kan dit eruitzien?

Onze experts op het gebied van Begrijpend Lezen

Alette Schoenmaker

Barbara van der Linden

Ilse Meelker

Janneke de Wolf

Inhoud & werkzaamheden

Onderwerpen

Enkele onderwerpen die in de bijeenkomsten aan bod komen:

 • wat doet ertoe bij goed onderwijs in spelling, werkwoordspelling, stellen; 
 • kansen verkennen om spellen te integreren in stellen en om stellen te integreren in begrijpend lezen en wereldoriëntatie; 
 • verkennen welke aanpak / methode bij het team past;  
 • kritisch omgaan met je methode en verantwoorde keuzes maken; 
 • kennis van de leerlijn; 
 • eenduidige spellingtaal door de gehele school; 
 • werken met passende visuele ondersteuningsmiddelen; 
 • activerende werkvormen om spellingbewustzijn te creëren; 
 • aandacht voor model-leren en het GRRIM-model; 
 • kennisopbouw van verschillende tekstsoorten; 
 • didactiek bij stellen; 
 • summatief en formatief toetsen / kwalitatieve analyse maken; 
 • differentiatie.

Uiteraard kunnen deze onderwerpen worden aangevuld of aangepast op basis van specifieke vragen.

Toegepast spellen en stelonderwijs.

Bedoeling en inzet

van werkgroep/stuurgroep/PLG:

 • een relevante afvaardiging (in functies, bouwen, ervaring) van de school; 
 • meestal drie tot vijf afstemmingsoverleggen met de adviseur (eventueel online); 
 • samen het traject concreet vormgeven en afstemmen op wat er leeft en speelt binnen de school, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens het volgende scholingsmoment; 
 • verantwoordelijkheid nemen voor het vastleggen van gemaakte schoolafspraken in bijvoorbeeld een kwaliteitskaart, zodat deze geborgd worden. 

Het laatste overleg is altijd een borgingsoverleg: wat is in het nieuwe jaar nodig om de bereikte resultaten vast te houden en een vaste plek te geven binnen de school? Verder kan een vervolgtraject nodig of wenselijk zijn.

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

 • komen tot een passend nieuw aanbod/een passende methode;
 • een gekozen methode implementeren;
 • leerkrachtvaardigheden versterken;
 • leeropbrengsten verhogen;
 • een doorgaande lijn creëren;
 • gemaakte schoolafspraken borgen.

Andere (optionele) bouwstenen

Elke ontwikkeltraject wordt afgestemd op de context en specifieke (ontwikkel)behoeften van de school. Op basis van een intakegesprek ontwerpen we een passend aanbod, dat kan bestaan uit diverse bouwstenen. Net zoals bij het bouwen met LEGO, kunnen bouwstenen worden samengevoegd en aangepast om daarmee passende en duurzame interventies en leerervaringen te creëren. Met de inzet van de juiste bouwstenen kunnen we het leren activeren en de opbrengsten optimaliseren.

Observaties/video-consultaties

 • Leraren worden geobserveerd terwijl ze een les spelling / stellen uitvoeren.
 • De adviseur observeert, meestal samen met iemand van de school (taalcoördinator / IB’er / schoolleider).
 • Na de observatie vindt een gesprek plaats waarin de les wordt nabesproken (meestal op basis van een vooraf opgestelde feedbackvraag van de leraar).
 • De adviseur koppelt de rode lijn uit de observaties terug naar de werkgroep en het team.
 • Bij videoconsultaties maken leraren een opname van een eigen les en bespreken ze deze na met een aan hen gekoppelde collega. Daarna is er de mogelijkheid om leervragen te bespreken met de adviseur en een ander tweetal.

Doorgaande lijn groep 1-2-3 en 4-8

Het is mogelijk om tijdens de bijeenkomsten een extra taalspecialist van OMJS uit te nodigen. Zo kun je op hetzelfde moment gericht aanbod bieden aan de leraren van het jonge kind én aan die van de oudere leerlingen. Waar in de onderbouw de aandacht volledig gericht is op begrijpend luisteren, kan in de bovenbouw doorgegaan worden met begrijpend lezen. Zo bouw je samen aan een doorgaande lijn binnen de school.

Routekaart traject Spellen en stellen

Aansluitende producten

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl