Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

 • Hoe betrekken we onze leerlingen meer bij het onderwijs en hun eigen ontwikkeling?
 • Hoe kunnen we onze leerlingen meer verantwoordelijkheid geven, meer initiatief laten nemen en (mede-)eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces?
 • Hoe kan de leraar meer vanuit de coachende, begeleidende rol leerlingen tot leren laten komen?
 • Eigenaarschap is een van de kernwaarden van de school, maar hoe zetten we die visie om naar een doorgaande lijn in aanbod en aanpak? In hoeverre spreken we dezelfde taal met elkaar?

Onze experts op het gebied van Zelfregulatie

Kim Gerats

René Litjens

Linda Cleven

Barbara van der Linden

Inhoud & werkzaamheden

Onderwerpen

Enkele onderwerpen die in de bijeenkomsten aan bod komen:

 • eigen visie op eigenaarschap en zelfregulatie;
 • het verband tussen eigenaarschap en zelfregulatie;
 • theoretische achtergrond van zelfregulatie;
 • het belang van motivatie;
 • zelfregulerend leren in het licht van executieve functies;
 • ruimte geven voor autonomie en initiatief;
 • effectieve feedback geven ter bevordering van zelfregulatie;
 • doelen stellen met leerlingen;
 • de vertaling naar je eigen groep en school;
 • tips en tools om morgen mee aan de slag te gaan! 

Uiteraard kunnen deze onderwerpen worden aangevuld of aangepast op basis van specifieke vragen. Alle onderwerpen worden aangeboden in een mix van kennisoverdracht, praktische werkvormen, uitwisseling van kennis en ervaring tussen leerkrachten, praktische werkmomenten, voorbeeldlessen.

Maak de leerling mede-eigenaar van het leerproces.

Bedoeling en inzet

Kort na de eerste scholingsbijeenkomst komt de stuurgroep bij elkaar en bespreken we samen wat de ervaringen en opbrengsten zijn uit de bijeenkomst. We zetten doelen en acties uit voor de komende periode die passend zijn voor de groepen. Ook bekijken we waar het nodig is om schoolafspraken te maken in de doorgaande lijn en op welke manier het proces in de school gemonitord gaat worden.
De rol van de leden van de stuurgroep wordt hierin expliciet meegenomen: hoe kun jij aanjager zijn voor dit onderwerp in jouw bouw, hoe haal je informatie op en hoe geef je zaken terug die in de stuurgroep aan de orde zijn geweest?

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

 • Je hebt kennis over de ontwikkeling van zelfregulatie van leerlingen.
 • Je weet hoe je het (mede-)eigenaarschap van leerlingen kunt vergroten.
 • Je hebt zicht op praktische voorwaarden om zelfregulatie in praktijk te brengen.
 • Je kunt effectief feedback geven aan leerlingen en kent het belang van reflecteren.
 • Je weet hoe je samen met leerlingen doelen kunt bepalen.
 • Je weet hoe je ‘moetivatie’ kunt omzetten in motivatie.
 • Je bent bekend met de executieve functies en weet hoe deze in verband staan met de ontwikkeling van zelfregulatie.
 • Je weet hoe je dit thema kunt aanpakken met jouw eigen schoolteam.
 • Je kent praktische tips om de ontwikkeling van zelfregulatie van leerlingen te stimuleren.

Andere (optionele) bouwstenen

Elke ontwikkeltraject wordt afgestemd op de context en specifieke (ontwikkel)behoeften van de school. Op basis van een intakegesprek ontwerpen we een passend aanbod, dat kan bestaan uit diverse bouwstenen. Net zoals bij het bouwen met LEGO, kunnen bouwstenen worden samengevoegd en aangepast om daarmee passende en duurzame interventies en leerervaringen te creëren. Met de inzet van de juiste bouwstenen kunnen we het leren activeren en de opbrengsten optimaliseren.

Observaties

Observaties op leerkrachtniveau, gericht op vaardigheden en klassenmanagement.

MT-begeleiding

MT-begeleiding om het proces een vervolg te kunnen geven en in te bedden in de schoolorganisatie.

Routekaart traject Zelfregulatie

Aansluitende producten

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl