Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

 • We willen ons aanbod in de onderbouw sterker neerzetten, met meer samenhang tussen het leerkrachtgestuurde aanbod in kringen en de speel-werktijd.
 • We zijn bij ieder thema hard aan het werk om betekenisvolle activiteiten te bedenken, maar hebben de doelen niet altijd scherp.
 • We hebben onvoldoende zicht op of ons aanbod in de onderbouw dekkend is: hebben we aan het eind van twee jaar onderbouw alles aangeboden?
 • Het ontbreekt ons aan kennis over de leer- en ontwikkelingslijnen bij jonge kinderen.
 • De betrokkenheid van de kinderen in grote en kleine kringen is heel wisselend en het lukt ons niet altijd goed om te differentiëren.
 • We merken dat het lastig is jonge kinderen te volgen in hun ontwikkeling en daarop aan te sluiten.
 • We leggen van alles vast, maar het voelt vooral als administratieve last. Hoe maken we hierin de juiste keuzes: wat moet, wat mag en wat is nodig om sterk onderwijs voor het jonge kind neer te zetten?
 • Hoe kunnen we het beredeneerde aanbod wegzetten in een werkbare themaplanning?

Onze experts op het gebied van Begrijpend Lezen

Lucille keursten

Evita Panhuijzen

Annet Jongen

Inhoud & werkzaamheden

Onderwerpen

Afhankelijk van deze eerste inventarisatie zullen we ons in de volgende bijeenkomsten toespitsen op onderwerpen als:

 • van doelen naar leerlijnen, vertaling naar een jaarplanning;
 • routinedoelen en focusdoelen bepalen, 40-wekenaanbod;
 • van doelen naar aanbod, themavoorbereiding en themaplanning maken;
 • differentiatie binnen het aanbod, niveaus van leren;
 • volgen van de ontwikkeling, observatie en registratie.
Aansluitend op de vraag van de school zullen ook inhoudelijke thema’s aan de orde komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

 • spelontwikkeling en spelbegeleiding; 
 • een rijke leeromgeving inrichten; 
 • verdieping op breinontwikkeling bij jonge kinderen; 
 • doorgaande lijn en overgang groep 3. 

Alle onderwerpen worden aangeboden in een mix van kennisoverdracht, praktijkvoorbeelden en concrete toepassingen, uitwisseling van kennis en ervaring tussen leerkrachten en praktische werkmomenten.

Verstevig het onderwijs in de onderbouw.

Bedoeling en inzet

van werkgroep/stuurgroep/PLG:

Afhankelijk van de grootte van het (onderbouw)team wordt een stuurgroep geformeerd, die tussentijds begeleid wordt door de adviseur. De stuurgroep geeft samen met de adviseur het gehele proces vorm, zorgt voor afstemming met de dagelijkse praktijk, monitort de voortgang tussentijds en wordt toegerust om de ontwikkeling vast te houden en voort te zetten binnen de school. Bij een klein team vindt deze tussentijdse afstemming met één of twee kartrekkers plaats. 

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

 • De cyclus ‘opbrengstgericht werken met jonge kinderen’ is in beeld gebracht voor de school, met mogelijke aandachts- of verbeterpunten.
 • Het onderbouwteam heeft concrete doelen en actiepunten geformuleerd (lange en korte termijn) en een aanzet gegeven tot een ontwikkel-jaarplan voor de onderbouw.
 • Leerkrachten kunnen doelen vertalen naar betekenisvolle leeractiviteiten in een rijke leeromgeving.
 • Leerkrachten kunnen vanuit doelen een beredeneerde themaplanning opstellen, die is afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen.
 • Leerkrachten kunnen vanuit het beredeneerde aanbod bepalen op welke doelen de focus komt te liggen bij observeren en registreren.
 • Leerkrachten weten hoe ze een kleuter doelgericht kunnen observeren en hoe ze dit structureel in kunnen plannen in de dagelijkse werkzaamheden.

Andere (optionele) bouwstenen

Elke ontwikkeltraject wordt afgestemd op de context en specifieke (ontwikkel)behoeften van de school. Op basis van een intakegesprek ontwerpen we een passend aanbod, dat kan bestaan uit diverse bouwstenen. Net zoals bij het bouwen met LEGO, kunnen bouwstenen worden samengevoegd en aangepast om daarmee passende en duurzame interventies en leerervaringen te creëren. Met de inzet van de juiste bouwstenen kunnen we het leren activeren en de opbrengsten optimaliseren.

Praktijkopdrachten

Ga aan de slag met de inhoud van bijeenkomsten in de eigen groep.

Observaties

 • Bouwobservatie op basis van het spinnenweb van Van den Akker. Welke afspraken zien we terug in de praktijk? Hoe is de werkwijze tussen de groepen op elkaar afgestemd?
 • Observaties op leerkrachtniveau, gericht op vaardigheden en klassenmanagement.

Werksessie:

Begeleid werkmoment om bijvoorbeeld een thema voor te bereiden. 

Routekaart traject Beredeneerd aanbod Jonge kind

Aansluitende producten

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl