Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

 • We zien verschillen in de werkwijze tussen de verschillende onderbouwgroepen op onze school en willen meer op één lijn komen.
 • We willen samen heldere uitgangspunten formuleren over de aanpak en werkwijze in de onderbouw: hoe willen we werken en wat zien we dan concreet in onze groepen?
 • We hebben behoefte aan een inhoudelijk verdiepend gesprek over wat wij als leerkrachten verstaan onder krachtig kleuteronderwijs, gebaseerd op kennis en inzichten over de ontwikkeling van het jonge kind.
 • We merken dat we zoekende zijn in wat de algemene schoolvisie voor het onderwijs in onze onderbouwgroepen betekent.
 • We zijn op zoek naar een gedragen onderbouwvisie.

Onze experts op het gebied van het Jonge Kind

Lucille Keursten

Evita Panhuijzen

Annet Jongen

Inhoud & werkzaamheden

Onderwerpen

Enkele onderwerpen die in de bijeenkomsten aan bod komen:

 • wat doet ertoe bij goed onderwijs in begrijpend lezen en begrijpend luisteren; 
 • kansen verkennen tot integratie van begrijpend lezen met taal, stellen, mondelinge taalvaardigheid en wereldoriëntatie; 
 • verkennen welke aanpak of methode bij het team past;  
 • kritisch omgaan met je methode en verantwoorde keuzes maken; 
 • kennis van de leerlijn; 
 • werken met leesdoelen / tekstgerichte vragen; 
 • activerende werkvormen om interactie te creëren; 
 • aandacht voor model-leren en het GRRIM-model; 
 • aantekeningen leren maken; 
 • summatief en formatief toetsen / een kwalitatieve analyse maken; 
 • differentiatie.

Uiteraard kunnen deze onderwerpen worden aangevuld of aangepast op basis van specifieke vragen. Alle onderwerpen worden aangeboden in een mix van kennisoverdracht, praktische werkvormen, uitwisseling van kennis en ervaring tussen leerkrachten, praktische werkmomenten, voorbeeldlessen.

Een gedragen onderbouwvisie ontwikkelen en in praktijk brengen.

Bedoeling en inzet

We starten met scholing over de breinontwikkeling en het leren van jonge kinderen. Kleuters leren in samenhang, in een betekenisvolle context met ruime plaats voor spel. Kleuters zitten in een ontwikkelingsfase die iets anders vraagt van ons onderwijs dan de fase waarin schoolkinderen zich bevinden. We illustreren dit met voorbeelden uit de praktijk.
Het hele onderbouwteam speelt in de eerste bijeenkomst het Visiespel Jonge Kind (SLO). Het curriculair spinnenweb vormt de basis van dit spel. Aan de hand van stellingen gaan jullie met elkaar in gesprek over de verschillende draden van het web en hoe deze samenhangen met jullie visie. Zo worden richtinggevende uitgangspunten geformuleerd die per onderdeel de vraag beantwoorden: hoe doen wij dit bij ons op school? 
De adviseur komt een dagdeel op school voor een algemene observatie aan de hand van het curriculair spinnenweb in alle onderbouwgroepen. Er wordt onder andere gekeken hoe de speel-leeromgeving eruitziet, welke rol de leerkrachten laten zien en welke materialen ingezet worden. De eerder geformuleerde uitgangspunten zijn daarbij leidend. Dit levert een ‘onderbouwfoto’ op: een beschrijving van wat al zichtbaar en afgestemd is in de praktijk en waar nog vraagstukken en aandachtspunten liggen.
In vervolgbijeenkomsten gaan we de visie vertalen naar de praktijk. De adviseur begeleidt het proces van verdere afstemming en uitwerking van de geformuleerde uitgangspunten in de praktijk. Afgestemd op de ontwikkeling en vragen van het team zal dit een combinatie zijn van inhoudelijke scholing en werksessies. Alle onderwerpen worden aangeboden in een mix van kennisoverdracht, praktijkvoorbeelden en concrete toepassingen, uitwisseling van kennis en ervaring tussen leerkrachten en praktische werkmomenten.
Afhankelijk van de grootte van het (onderbouw)team wordt een stuurgroep geformeerd, die tussentijds begeleid wordt door de adviseur. De stuurgroep geeft samen met de adviseur het gehele proces vorm, zorgt voor afstemming met de dagelijkse praktijk, monitort de voortgang tussentijds en wordt toegerust om de ontwikkeling vast te houden en voort te zetten binnen de school. Bij een klein team vindt deze tussentijdse afstemming met één of twee kartrekkers plaats.

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

 • Een praktische uitwerking van de schoolvisie is vertaald in uitgangspunten voor het onderwijs aan jonge kinderen.
 • Er is vanuit een gezamenlijk gedragen onderbouwvisie inhoud en betekenis gegeven aan de negen elementen uit het curriculaire spinnenweb.
 • De uitgangspunten zijn concreet, eenduidig en bij iedereen bekend en ze kunnen worden gehanteerd in groepsbezoeken tijdens, maar ook na dit traject.
 • Er is meer overeenstemming in aanpak en werkwijze tussen de verschillende groepen en er is in beeld gebracht waar dit nog aandacht behoeft.
 • Teamleden hebben de aspecten omgezet naar ontwikkelpunten, waarin samenwerking en overleg met elkaar moeten leiden tot concrete acties. Doelen en criteria hiervoor worden gezamenlijk vastgesteld.

Andere (optionele) bouwstenen

Elke ontwikkeltraject wordt afgestemd op de context en specifieke (ontwikkel)behoeften van de school. Op basis van een intakegesprek ontwerpen we een passend aanbod, dat kan bestaan uit diverse bouwstenen. Net zoals bij het bouwen met LEGO, kunnen bouwstenen worden samengevoegd en aangepast om daarmee passende en duurzame interventies en leerervaringen te creëren. Met de inzet van de juiste bouwstenen kunnen we het leren activeren en de opbrengsten optimaliseren.

Observaties

 • aanvullende bouwobservatie als nulmeting of om opbrengsten aan het eind van het traject in beeld te brengen; 
 • observaties op leerkrachtniveau, gericht op vaardigheden en klassenmanagement.

MT-begeleiding

MT-begeleiding om het proces een vervolg te kunnen geven en in te bedden in de schoolorganisatie. 

Routekaart traject Visie Jonge Kind

Aansluitende producten

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl