Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

 • We willen kennis en ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit met elkaar delen en zo de kwaliteit van onze school (of de scholen binnen onze organisatie) versterken.
 • We willen een extern oordeel over de ambities van de school en over het kwaliteitsspectrum binnen het basisonderwijs, met als uitgangspunten het onderzoekskader van de onderwijsinspectie en kwaliteitsaspecten van de rijksoverheid.
 • Kortom, we willen een ‘blik van buiten’ binnen de organisatie halen.
Traject Externe Audit

Bedoeling en inzet

Het afnemen van audits in organisaties is een wezenlijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Het bewaken en zicht houden op de kwaliteit van het onderwijs is een continu proces. Door audits cyclisch af te nemen krijg je een onafhankelijk beeld van de kwaliteit van de organisatie op verschillende gebieden. Deze externe audit geeft je een onafhankelijk advies op processen en data van de organisatie: hoe kun je de kwaliteit het beste bewaken en/of bevorderen? Zo krijg je handvatten voor de volgende stap in de ontwikkeling van je school.

Inhoud en werkzaamheden

Een audit die wordt uitgevoerd door Onderwijs Maak Je Samen bestaat uit een aantal onderdelen. De scope van de audit beslaat de volgende onderwerpen:

 • de fase van ontwikkeling waar de school in zit;
 • de veranderkracht en/of potentie van de school;
 • de basis op orde:
  • volgen van leerlingen;
  • Klassenmanagement;
  • pedagogisch handelen en veiligheid;
  • didactisch handelen;
 • de zorgstructuur, zicht op resultaten;
 • kwalitatief planmatig handelen, kwaliteitszorg;
 • mate van professionele leergemeenschap en teamontwikkeling;
 • structuur en cultuur in de school, leiderschap;
 • analyse op opbrengsten.
Als onderdeel van de audit bestuderen we een aantal documenten van de school bestudeerd:

 • website en schoolgids;
 • toetskalender en kwaliteitszorgkalender;
 • leerlingresultaten vanuit de methodeonafhankelijke toetsen;
 • weekroosters (effectieve leertijd).
Vervolgens start de eigenlijke audit in de school. Er wordt een planning gemaakt van de volgende activiteiten, verdeeld over de afgesproken auditdagen:

 • klasbezoek aan de leerkrachten (30 minuten, inclusief instructie – per klas);
 • gesprek met afvaardiging van het team (1 uur);
 • gesprek met directie en/of MT (1 uur);
 • gesprek met intern begeleiders en/of kwaliteitscoördinatoren (1 uur);
 • terugkoppeling naar directie en/of MT (1 uur);
 • plenaire terugkoppeling naar het team (1,5 uur).

In de terugkoppeling worden de belangrijkste parels en puzzels aan het team teruggegeven: wat is goed en wat kan beter? Ook is er natuurlijk gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar te reflecteren op gewenste vervolgstappen, gericht op jezelf, het team en het MT.

De algemene schoolbevindingen worden beschreven in een schoolrapportage. Deze ontvangt de school en/of het bestuur per mail.

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

 • Scholen en bestuur hebben zicht op wat goed gaat en wat ze dus moeten vasthouden.
 • Scholen en bestuur hebben zicht op wat niet op orde is en wat dus een aandachtspunt is voor verbetering of verandering.
 • Scholen kunnen op basis van de audit en de bijbehorende rapportage bepalen hoe en in welke mate ze ontwikkelthema’s kunnen aanpakken en uitzetten in een professionaliseringsplanning.
 • Scholen kunnen op basis van de audit ambities en/of doelen voor de korte en lange termijn formuleren.
 • De school / organisatie heeft een helder beeld van de staat van het kwaliteitsbeleid.
 • Je kunt een degelijke analyse opzetten.
 • Je kunt je analyse vertalen naar input voor een beredeneerd aanbod.
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl