Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

 • Onze leerlingen halen 1F, maar onvoldoende leerlingen halen 1S.
 • Onze rekenresultaten vallen tegen, we willen hogere resultaten.
 • Wij willen meer uit onze rekenlessen halen.
 • We willen minder methodeslaaf zijn.
 • We willen grip op leerlingen en leerlijnen rekenen.
 • We willen meer zicht op de rekenontwikkeling van onze leerlingen.
 • We willen onze leerkrachtvaardigheden voor reken-en-wiskunde-onderwijs ontwikkelen.

Onze experts op het gebied van rekenen/wiskunde

Ine van de Sluis

Kimberly Pijnenburg

Marieke de Haan

Inhoud & werkzaamheden

Onderwerpen

Enkele onderwerpen die in de bijeenkomsten aan bod komen:

 • de doorgaande leerlijn reken-en-wiskunde (groep 1-8);
 • effectief rekenonderwijs;
 • kansen en valkuilen van de gebruikte methode reken-en-wiskunde;
 • een goede didactische, gedifferentieerde rekeninstructie geven, die aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen;
 • interventies die sturen op 1S (basisvaardigheden, rijke rekenvragen, contextsommen, hoge-orde-denkvragen enzovoort);
 • een kwalitatieve rekenanalyse maken;
 • een diagnostisch rekengesprek voeren;
 • rekenmotivatie stimuleren op jouw school;
 • een kwaliteitskaart rekenen ontwerpen.

Uiteraard kunnen deze onderwerpen worden aangevuld of aangepast op basis van specifieke vragen. Alle onderwerpen worden aangeboden in een mix van kennisoverdracht, praktische werkvormen, uitwisseling van kennis en ervaring tussen leerkrachten, praktische werkmomenten, voorbeeldlessen.

Verhoog het rekenplezier en de rekenresultaten!

Bedoeling en inzet

van werkgroep/stuurgroep/PLG:

 • een relevante afvaardiging (in functies, bouwen, ervaring) van de school;
 • meestal drie tot vijf afstemmingsoverleggen met de adviseur (eventueel online);
 • samen het traject concreet vormgeven en afstemmen op wat er leeft en speelt binnen de school, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens het volgende scholingsmoment;
 • verantwoordelijkheid nemen voor het vastleggen van gemaakte schoolafspraken in bijvoorbeeld een kwaliteitskaart, zodat deze geborgd worden.

Het laatste overleg is altijd een borgingsoverleg: wat is in het nieuwe jaar nodig om de bereikte resultaten vast te houden en een vaste plek te geven binnen de school? Verder kan een vervolgtraject nodig of wenselijk zijn.

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

 • komen tot een passend nieuw aanbod/een passende methode;
 • een gekozen methode implementeren;
 • leerkrachtvaardigheden versterken;
 • leeropbrengsten verhogen;
 • een doorgaande lijn creëren van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen;
 • gemaakte schoolafspraken borgen.

Andere (optionele) bouwstenen

Elke ontwikkeltraject wordt afgestemd op de context en specifieke (ontwikkel)behoeften van de school. Op basis van een intakegesprek ontwerpen we een passend aanbod, dat kan bestaan uit diverse bouwstenen. Net zoals bij het bouwen met LEGO, kunnen bouwstenen worden samengevoegd en aangepast om daarmee passende en duurzame interventies en leerervaringen te creëren. Met de inzet van de juiste bouwstenen kunnen we het leren activeren en de opbrengsten optimaliseren.

Observatie/videoconsultatie

 • Leraren worden geobserveerd terwijl ze hun les reken-en-wiskunde uitvoeren.
 • De adviseur observeert, meestal samen met iemand van de school (rekencoördinator / IB’er / schoolleider).
 • Na de observatie vindt een gesprek plaats waarin de les wordt nabesproken (meestal op basis van een vooraf opgestelde feedbackvraag van de leraar).
 • De adviseur koppelt de rode lijn uit de observaties terug naar de werkgroep en het team.

Aansluitende producten

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl