Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

 • Onze resultaten bij begrijpend lezen staan onder druk en we willen deze resultaten verbeteren.
 • We zijn op zoek naar nieuw aanbod / een nieuwe methode voor begrijpend lezen.
 • We willen begrijpend lezen graag integreren met taal / wereldoriëntatie.
 • We willen de vaardigheden en competenties van onze leraren versterken zodat ze beter begrijpend lees- en luisteronderwijs kunnen verzorgen.
 • Onze leerlingen zijn niet gemotiveerd om te lezen.
 • We willen de basis van begrijpend lezen beter neerzetten en de vaardigheden van onze leraren in het verzorgen van begrijpend luisteren in groep 1-4 versterken.

Onze experts op het gebied van Formatief handelen

Barbara van der Linden

Ine van de Sluis

Inhoud & werkzaamheden

Onderwerpen

Enkele onderwerpen die in de bijeenkomsten aan bod komen:

 • voorwaarden om te kunnen komen tot een formatieve feedbackcultuur; 
 • kennis van de vijf fasen van formatief evalueren; 
 • goede leerdoelen formuleren; 
 • passende succescriteria formuleren bij je lesdoelen; 
 • de geformuleerde doelen en succescriteria gebruiken tijdens (de differentiatie in) je lessen;  
 • praktijkvoorbeelden / werkvormen die je direct in je eigen lessen kunt toepassen; 
 • goede feedback geven aan leerlingen op basis van de geformuleerde leerdoelen; 
 • de krachtigste feedback: de feedback die leerlingen aan jou teruggeven tijdens je les;  
 • leerlingen eigenaar maken van hun eigen leerproces door hen bewijzen te laten verzamelen;  
 • leerlingen leren te reflecteren op hun eigen leerproces.

Uiteraard kunnen deze onderwerpen worden aangevuld of aangepast op basis van specifieke vragen. Alle onderwerpen worden aangeboden in een mix van kennisoverdracht, praktische werkvormen, uitwisseling van kennis en ervaring tussen leerkrachten, praktische werkmomenten, voorbeeldlessen.

Op weg naar een formatieve feedbackcultuur binnen je klas en je schoolteam.

Bedoeling en inzet

van werkgroep/stuurgroep/PLG:

 • een relevante afvaardiging (in functies, bouwen, ervaring) van de school; 
 • meestal drie tot vijf afstemmingsoverleggen met de adviseur (eventueel online); 
 • samen het traject concreet vormgeven en afstemmen op wat er leeft en speelt binnen de school, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens het volgende scholingsmoment; 
 • verantwoordelijkheid dragen voor het vastleggen van gemaakte schoolafspraken in bijvoorbeeld een kwaliteitskaart, zodat deze geborgd worden.

Het laatste overleg is altijd een borgingsoverleg: wat is in het nieuwe jaar nodig om de bereikte resultaten vast te houden en een vaste plek te geven binnen de school? Verder kan een vervolgtraject nodig of wenselijk zijn.

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

 • de leercultuur binnen de school versterken; 
 • leerkrachtvaardigheden in het opstellen van doelen (met succescriteria) versterken; 
 • leerkrachtvaardigheden in het geven van feedback versterken; 
 • zorgen dat leraren de vijf fasen van formatief evalueren een bewuste plek geven in hun lessen; 
 • leerlingen leren te reflecteren;  
 • leerlingen meer eigenaarschap laten nemen; 
 • schoolafspraken vastleggen in een kwaliteitskaart over de rol die formatief handelen heeft binnen de lessen / de school.

Andere (optionele) bouwstenen

Elke ontwikkeltraject wordt afgestemd op de context en specifieke (ontwikkel)behoeften van de school. Op basis van een intakegesprek ontwerpen we een passend aanbod, dat kan bestaan uit diverse bouwstenen. Net zoals bij het bouwen met LEGO, kunnen bouwstenen worden samengevoegd en aangepast om daarmee passende en duurzame interventies en leerervaringen te creëren. Met de inzet van de juiste bouwstenen kunnen we het leren activeren en de opbrengsten optimaliseren.

Observaties/video-consultaties

 • Leraren worden geobserveerd terwijl ze hun les uitvoeren.
 • De adviseur observeert, meestal samen met iemand van de school (taalcoördinator / IB’er / schoolleider).
 • Na de observatie vindt een nagesprek plaats, waarbij de les wordt nabesproken (meestal op basis van een vooraf opgestelde feedbackvraag van de leraar).
 • De adviseur koppelt de rode lijn uit de observaties terug naar de werkgroep en het team.
 • Bij videoconsultaties maken leraren een opname van een eigen les en bespreken ze deze na met een aan hen gekoppelde collega. Daarna is er de mogelijkheid om met de adviseur en een ander tweetal leervragen te bespreken.

Routekaart traject Formatief handelen

Aansluitende producten

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl