Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

 • Naar aanleiding van onze resultaten voor woordenschat willen we onderzoeken of en hoe we een kwaliteitsslag kunnen maken.  
 • Onze resultaten voor begrijpend lezen worden beïnvloed door de soms beperkte woordenschat van de leerlingen. Hoe kunnen we de woordenschat vergroten? 
 • We willen lijn brengen in ons woordenschataanbod en het woordenschatonderwijs niet via verschillende methoden aanbieden. 
 • Hoe kunnen we woordenschatonderwijs aan onze thema’s verbinden? 
 • We willen ons woordenschataanbod meer aan verschillende leerlijnen verbinden, zodat de leerlingen de woorden functioneel kunnen gaan gebruiken. 
 • We willen kansen verkennen op het gebied van impliciet en expliciet woordenschatonderwijs. 
 • We willen de vaardigheden en competenties van onze leraren versterken zodat ze beredeneerd aanbod kunnen bieden. 
 • We hebben veel NT2-leerlingen en/of nieuwkomers in de groepen en willen adequaat woordenschatonderwijs bieden. 
 • We hebben kinderen van expats binnen onze school. Hoe kunnen we de woordenschat van deze kinderen effectief vergroten?

Onze experts op het gebied van Woordenschat

Alette Schoenmaker

Barbara van der Linden

Ilse Meelker

Janneke de Wolf

Inhoud & werkzaamheden

Onderwerpen

Enkele onderwerpen die in de bijeenkomsten aan bod komen:

 • hoe leren wij woorden en hoe kunnen wij deze informatie omzetten naar ons aanbod aan de leerlingen; 
 • het verschil tussen expliciet en impliciet woordenschatonderwijs en het belang van beide vormen; 
 • kritisch omgaan met de woorden uit de verschillende methoden en verantwoorde keuzes maken qua woordselectie; 
 • woordselectie bij thematisch werken: hoeveel en welke woorden; 
 • de te onderscheiden drie woordgroepen: zijn alle woordgroepen in voldoende mate in het aanbod vertegenwoordigd; 
 • de verschillende aanpakken die horen bij de woordgroepen (met aandacht voor Doe-taal/TPR, Met woorden in de weer, Activiteiten van Beck, Marzano); 
 • het belang van woordleerstrategieën; 
 • activerende werkvormen om woordgebruik te bevorderen; 
 • het monitoren van de voortgang (summatief en formatief); 
 • differentiatie.

Uiteraard kunnen deze onderwerpen worden aangevuld of aangepast op basis van specifieke vragen.

Bedoeling en inzet

van werkgroep/stuurgroep/PLG:

 • een relevante afvaardiging (in functies, bouwen, ervaring) van de school; 
 • meestal drie tot vijf afstemmingsoverleggen met de adviseur (eventueel online); 
 • samen het traject concreet vormgeven en afstemmen op wat er leeft en speelt binnen de school, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens het volgende scholingsmoment; 
 • verantwoordelijkheid dragen voor het vastleggen van gemaakte schoolafspraken in bijvoorbeeld een kwaliteitskaart, zodat deze geborgd worden. 

Het laatste overleg is altijd een borgingsoverleg: wat is in het nieuwe jaar nodig om de bereikte resultaten vast te houden en een vaste plek te geven binnen de school? Verder kan een vervolgtraject nodig of wenselijk zijn.

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

 • komen tot beredeneerd aanbod voor woordenschatonderwijs; 
 • een rijke woordleeromgeving realiseren; 
 • leerkrachtvaardigheden versterken; 
 • een doorgaande lijn in aanbod van groep 1 t/m groep 8 formuleren en aanbrengen; 
 • gemaakte schoolafspraken borgen. 

Andere (optionele) bouwstenen

Elke ontwikkeltraject wordt afgestemd op de context en specifieke (ontwikkel)behoeften van de school. Op basis van een intakegesprek ontwerpen we een passend aanbod, dat kan bestaan uit diverse bouwstenen. Net zoals bij het bouwen met LEGO, kunnen bouwstenen worden samengevoegd en aangepast om daarmee passende en duurzame interventies en leerervaringen te creëren. Met de inzet van de juiste bouwstenen kunnen we het leren activeren en de opbrengsten optimaliseren.

Observaties/video-consultaties

 • Leraren worden geobserveerd terwijl ze hun woordenschatles uitvoeren. Dit kunnen korte bezoeken zijn. 
 • De adviseur observeert, meestal samen met iemand van de school (taalcoördinator/IB’er/schoolleider). 
 • Na de observatie vindt een nagesprek plaats, waarbij de les wordt nabesproken (meestal op basis van een vooraf opgestelde feedbackvraag van de leraar).  
 • De adviseur koppelt de rode lijn uit de observaties terug naar de stuurgroep en het team.  
 • Bij videoconsultaties maken leraren een opname van een eigen woordenschatles en bespreken ze deze na met een aan hen gekoppelde collega. Daarna is er de mogelijkheid om met de adviseur en een ander tweetal leervragen te bespreken.

Doorgaande lijn groep 1-2-3 en 4-8

Het is mogelijk om tijdens de bijeenkomsten een extra taalspecialist van OMJS uit te nodigen. Zo kun je op hetzelfde moment gericht aanbod bieden aan de leraren van het jonge kind én aan die van de oudere leerlingen. Waar in de onderbouw de aandacht volledig gericht is op begrijpend luisteren, kan in de bovenbouw doorgegaan worden met begrijpend lezen. Zo bouw je samen aan een doorgaande lijn binnen de school.

Routekaart traject Woordenschat

Aansluitende producten

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl