Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

 • We zouden leerlingen aan de bovenkant ook meer willen bieden. 
 • We willen onze kennis over hoogbegaafdheid vergroten of verdiepen. 
 • Wat kunnen we doen om leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid goed in beeld te krijgen of deze kenmerken (vroegtijdig) te signaleren? 
 • Wat is onze visie op hoogbegaafdheid? 
 • Hoe kunnen we ons lesaanbod in de (plus)groep inhoudelijk verbeteren? 
 • Hoe kunnen we beter aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van de (hoog)begaafde leerling? 

Inhoud & werkzaamheden

Onderwerpen

Enkele onderwerpen die in de bijeenkomsten aan bod komen:

 • verschillende modellen van hoogbegaafdheid; 
 • de drie paradigma’s / de visie op hoogbegaafdheid; 
 • kenmerken van hoogbegaafdheid;  
 • de noodzaak van verrijking en criteria van goede verrijking; 
 • hogere-orde-denkvragen leren stellen met behulp van de taxonomie van Bloom; 
 • compacten; 
 • differentiatie; 
 • leerkrachtvaardigheden; 
 • een groeimindset ontwikkelen; 
 • formatief handelen; 
 • vaardigheden ontwikkelen; 
 • onderzoekend leren. 

Uiteraard kunnen deze onderwerpen worden aangevuld of aangepast op basis van specifieke vragen. Alle onderwerpen worden aangeboden in een mix van kennisoverdracht, praktische werkvormen, uitwisseling van kennis en ervaring tussen leerkrachten, praktische werkmomenten, voorbeeldlessen.

Passend onderwijs, afgestemd op de (hoog)begaafde leerling.

Bedoeling en inzet

van werkgroep/stuurgroep/PLG:

 • een relevante afvaardiging (in functies, bouwen, ervaring) van de school; 
 • meestal drie tot vijf afstemmingsoverleggen met de adviseur (eventueel online); 
 • samen het traject concreet vormgeven en afstemmen op wat er leeft en speelt binnen de school, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens het volgende scholingsmoment; 
 • verantwoordelijkheid nemen voor het vastleggen van gemaakte schoolafspraken in bijvoorbeeld een kwaliteitskaart, zodat deze geborgd worden. 

Het laatste overleg is altijd een borgingsoverleg: wat is in het nieuwe jaar nodig om de bereikte resultaten vast te houden en een vaste plek te geven binnen de school? Verder kan een vervolgtraject nodig of wenselijk zijn.

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

 • tot een schoolbrede visie op hoogbegaafdheid komen;  
 • de kennis over hoogbegaafdheid vergroten;  
 • de onderwijsinhoud voor (hoog)begaafde leerlingen verbeteren; 
 • leerkrachtvaardigheden versterken;  
 • een doorgaande lijn in het verrijkingsaanbod creëren;  
 • gemaakte schoolafspraken borgen;  
 • een plusgroep opzetten. 

Andere (optionele) bouwstenen

Elke ontwikkeltraject wordt afgestemd op de context en specifieke (ontwikkel)behoeften van de school. Op basis van een intakegesprek ontwerpen we een passend aanbod, dat kan bestaan uit diverse bouwstenen. Net zoals bij het bouwen met LEGO, kunnen bouwstenen worden samengevoegd en aangepast om daarmee passende en duurzame interventies en leerervaringen te creëren. Met de inzet van de juiste bouwstenen kunnen we het leren activeren en de opbrengsten optimaliseren.

Observaties/video-consultaties

 • Leraren worden geobserveerd terwijl ze hun les uitvoeren.
 • De adviseur observeert, meestal samen met iemand van de school (HB-specialist / IB’er / schoolleider).
 • Na de observatie vindt een nagesprek plaats, waarbij de les wordt nabesproken (meestal op basis van een vooraf opgestelde feedbackvraag van de leraar).
 • De adviseur koppelt de rode lijn uit de observaties terug naar de werkgroep en het team.
 • Bij videoconsultaties maken leraren een opname van een eigen les en bespreken ze deze na met een aan hen gekoppelde collega. Daarna is er de mogelijkheid om met de adviseur en een ander tweetal leervragen te bespreken.

Begeleide werksessies

De adviseur werkt samen met een relevante afvaardiging van het team aan onderwijsinhoud. Dit kan bijvoorbeeld een kwaliteitskaart zijn, maar ook het opzetten van een plusgroep.

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Het is mogelijk om bijeenkomsten in te richten met inhoud die speciaal gericht is op de onderbouw. Vroegtijdig signaleren is belangrijk, maar hoe herken je signalen van een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters? En hoe werk je dan het beste samen met ouders? Hoe kun je je aanbod afstemmen op de verschillende ontwikkelingsbehoeften en kleuters spelenderwijs uitdagen? Wat is de kijk van de school op versnellen of een groep overslaan? Zo bouw je samen aan een doorgaande lijn in de school.

Routekaart traject Verrijking, differentiatie en klassenmanagement

Aansluitende producten

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl